zskucb.cz Z? a M? Kubatova

zskucb.cz
Title: Z? a M? Kubatova
Keywords:
Description: Z? a M? Kubatova Svátek slaví Novinky a aktuality: ?Vyhlá?ení volnych dn? ?editelem ?koly 1. a 2. 9. 2016 ?Vyhlá?ení volnych dn? ?editelem ?koly 27. - 30. 6. 2016 ? ?J: Náhradní stravování v době reko
zskucb.cz is ranked 15793078 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $7,665. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. zskucb.cz has 43% seo score.

zskucb.cz Information

Website / Domain: zskucb.cz
Website IP Address: 194.213.199.8
Domain DNS Server: ns.pohoda.com,ns2.pohoda.com

zskucb.cz Rank

Alexa Rank: 15793078
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

zskucb.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $7,665
Daily Revenue: $21
Monthly Revenue $630
Yearly Revenue: $7,665
Daily Unique Visitors 1,932
Monthly Unique Visitors: 57,960
Yearly Unique Visitors: 705,180

zskucb.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Tue, 16 Aug 2016 09:55:51 GMT
Server Apache/1.3.34 (Unix) PHP/5.1.6

zskucb.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage

zskucb.cz Traffic Sources Chart

zskucb.cz Similar Website

Domain Site Title

zskucb.cz Alexa Rank History Chart

zskucb.cz aleax

zskucb.cz Html To Plain Text

Z? a M? Kubatova Svátek slaví Novinky a aktuality: ?Vyhlá?ení volnych dn? ?editelem ?koly 1. a 2. 9. 2016 ?Vyhlá?ení volnych dn? ?editelem ?koly 27. - 30. 6. 2016 ? ?J: Náhradní stravování v době rekonstrukce jídelny od 25. 5. 2016 ?Poslední odhlá?ky oběd? (dru?ina, M?, zaměstnanci) do 24. 6. 2016 do 11 h. ?Platba stravného v M? p?i prázdninové docházce ?M?: Seznamy dětí p?ijatych k p?ed?kolnímu vzdělávání ?Zápis ?ák? pro ?kolní rok 2016/2017: ?Rozdělení budoucích prvňá?k? do t?íd ?Co dělat p?i odkladu ?Celostátní sportovní hry sluchově posti?enych ?ák? - 24.6.2016 Basketbal na Z? Kubatova ?Soutě? ve sběru: sběrová akce 21.4.2016, celkovy p?ehled ?Děkujeme za podporu projekt? na?í ?koly v soutě?i Srdce s láskou darované ?Vysledky hlasování Ocenění ?ák? na radnici Tak jako ka?dy rok i letos se konalo ocenění 25 nejúspě?něj?ích ?ák? ?eskobudějovickych ?kol za vzornou reprezentaci města ?eské Budějovice. Dne 22.6. z rukou Mgr. Petra Podholy, náměstka primátora, p?ijali opět ocenění i ?áci na?í ?koly. ?ák 9. t?ídy Jan Mě??an byl oceněn za 1. místo konverza?ní soutě?e v AJ v okresním kole a za 2. místo v kole krajském. ?áci 5. t?ídy Marek Pu?ejd, Karolína Bittová, Adam ?apek, Tereza Janovská a Ev?enie Brentegani získali ocenění za vynikající vykony v matematickych soutě?ích a olympiádách, p?edev?ím v republikovém kole mezinárodní soutě?e PANGEA, ale i v dal?ích soutě?ích: Logická olympiáda, Klokan, Matematická olympiáda, Pythagoriáda, SPEEDMAT. Jak je vidět, na?í pá?áci se matematiky nebojí. V?em oceněnym blahop?ejeme a p?ejeme mnoho úspěch? v dal?ím studiu. Foto Za kolektiv pedagog? Z? a M? Kubatova Mgr. A. Machartová Lou?ení pá?ák? s prvním stupněm Ka?doro?ně se pá?áci lou?í se studiem na 1. stupni Z?. Někte?í z nich odchází na osmiletá gymnázia a tak dochází ke slu?ování zbylych ?ák? do dvou t?íd. Vznikají tak nové t?ídní kolektivy, které pokra?ují ve studiu na 2. stupni Z?. I na?i sou?asnou t?ídu 5.A tato budoucnost nemine. Mo?ná právě proto si děti maximálně u?ily poslední dvě spole?né akce: Lanovy park Monínec a sjezd Vltavy na raftech. A u?ily si to nejen děti, ale i já, jejich t?ídní u?itelka. P?eji v?em mym ?ák?m nejen mnoho úspěch? v dal?ím studiu ... t?. u?. 5.A Mgr. Alena Machartová Karel IV. o?ima dětí v M? K p?íle?itosti 700. vyro?í narození Karla IV. byla v únoru 2016 Národním pedagogickym muzeem vyhlá?ena vytvarná soutě? ?Karel IV. o?ima dětí“. Za logopedickou t?ídu mate?ské ?koly jsme zaslali dvě individuální vytvarné práce. Byla to na?e t?etí aktivní ú?ast ve vytvarnych soutě?ích a také t?etí velky úspěch, opět jsme se umístili mezi oceněnymi. Soutě?e se zú?astnilo bezmála 10 000 dětí z ?eské republiky a zahrani?í. Na t?etím místě se ve své věkové kategorii umístila Veronika Vargová s královskou korunou. Verunka se s maminkou zú?astnila slavnostního p?edávání cen v Praze dne 16.6.2016 za ú?asti ministryně ?kolství, mláde?e a tělovychovy. V?echny oceněné práce jsou vystaveny v prostorách Národního pedagogického muzea v Praze od slavnostního p?edávání cen a? do poloviny zá?í 2016. Za logopedickou t?ídu Mgr. Nicole Hovorková, ?kolní logoped Sběr ví?ek na podporu Vojty Pábla I cely leto?ní ?kolní rok probíhal na na?í ?kole sběr ví?ek. Do sběru na charitativní ú?ely se zapojily v?echny t?ídy. ?ím vět?í mno?ství, tím více peněz na pomoc. Na?e ?kola podporovala sběrem ví?ek Vojtu Pábla. Peníze, které se poda?ilo získat, pomohou rodině s financováním pobytu v lázních. V?em, kte?í se na sběru podíleli děkujeme, a zde je p?ehled nejlep?ích sběra?? ví?ek: 1. místo t?ída 2.B 2. místo t?ídy 1.B a 3.C 3. místo t?ída 2.C Mgr. H?ídelová Sportovní kurz 8. t?íd – Tábory Lipno u Nové Pece Od neděle 5. 6. 2016 do pátku 10. 6. 2016 se ?áci 8. ro?níku spolu se svymi t?ídními u?iteli a s paní u?itelkou tělocviku zú?astnili sportovního kurzu. Kurz byl zamě?en na venkovní outdoorové aktivity a hry spojené s poznáváním sama sebe a za?leňováním se do kolektivu. Poprvé jsme se na na?í ?kole zamě?ili na cílenou zpětnou vazbu, kterou jsme vyu?ili jednak p?i hodnocení soutě?í, jednak u samotnych hodnocení práce ve skupině. V pr?běhu tydne jsme absolvovali kurz první pomoci, vodácky vycvik, orienta?ní běh, ?áci si vyzkou?eli pohyb po lanovych p?eká?kách a vrcholem byla hra ?Den Trifid?“. V?ichni jsme se vrátili do ?koly plni zá?itk? a nabiti energií do p?í?tího posledního spole?ného roku. Kate?ina Jandová, Martina ?á?ková, Nadě?da ?í?ková, Jan Kuvik Fotogalerie Krajské kolo OVOV 2016 Dne 26. května 2016 se na atletickém stadionu Sokol v ?esky Budějovicích odehrálo krajské kolo soutě?e OVOV. Dru?stvo na?í ?koly zvítězilo a zajistilo si tak postup do republikového finále, které se bude tentokrát konat v Brně. Dru?stvo tvo?ili tito ?áci: Denisa Ma?íková 6.A 3 716 b. 8. místo v dívkách 2003 Natálie Johnová 7.B 3 815 b. 4. místo v dívkách 2002 Tereza Br??ková 7.B 4 415 b. 1. místo v dívkách 2002 Tereza Kociánová 6.A 4 198 b. 2. místo v dívkách 2004 Jakub Krej?í 8.C 5 352 b. 2. místo v chlapcích 2002 Jan Vítovec 8.B 4 357 b. 12. místo v chlapcích 2002 Petr Bahensky 8.C 4 589 b. 5. místo v chlapcích 2002 Tomá? D?evikovsky 7.B 4 703 b. 1. místo v chlapcích 2003 V kategorii jednotlivc? byli úspě?ní: Jan ?ebest 3 717 b. 1. místo v chlapcích 2006 - postup na RF Adéla ?á?ková 3 448 b. 3. místo v dívkách 2005 Adam ?varc 3 477 b. 10. místo v chlapcích 2005 Daniel Bago 3 478 b. 10. místo v chlapcích 2004 Barbora Soukupová 3 385 b. 12. místo v dívkách 2004 Kompletní vysledky krajského kola 2016 Foto V?em na?im sportovc?m gratulujeme a děkujeme za vybornou reprezentaci ?koly! Zá?itková vystava Felix a Maira na na?í ?kole Ve dnech 4. 5. – 12. 5. 2016 měla na?e ?kola zap?j?enou putovní zá?itkovou vystavu ?Felix a Maira“ aneb chytré hlavi?ky Zemi rozumí od Klimabündnis Horní Rakousko a Energy Centre ?eské Budějovice. Vystava se sna?í podat ?ák?m slo?itěj?í téma hravou a zábavnou formou. Cílem vystavy bylo zprost?edkovat ?ák?m témata klimatu, energie a de?tného pralesa. Spole?ně s pedagogy se seznámili s p?í?inami změn klimatu, pocítili skleníkovy efekt na vlastní k??i, dozvěděli se více o energii, úsporách energie a udr?itelné mobilitě. ?áci nav?tívili také de?tny prales (v okolí ?eky Rio Negro), kde si p?iblí?ili ?ivotní styl domorodych kmen?. V?ichni zú?astnění si odnesli spoustu pou?nych zá?itk?, vystava byla zajímavá, ?ák?m se velice líbila. Fotogalerie Finále matematické soutě?e Pangea v Praze Dne 6.května 2016 se konalo finále mezinárodní matematické soutě?e PANGEA, kterého se zú?astnili i ?áci na?í ?koly. Z celkového po?tu 6 796 ?ák? 5. t?íd z celé ?R se na finále do Prahy dostalo i 7 ?ák? t?ídy 5.A na?í ?koly. Ji? samotny postup do finálového kola byl úspěchem. Na?í ?áci v?ak i na finálovém kole dosáhli velmi hezkych vysledk?. A zde jsou vysledky na?ich ?ák? finálového kola: body umístění Marek Pu?ejdl 49 31. Vojtěch Fi?er 44 40. Kry?tof Zeman 43 41. Karolína Bittová 42 42. Adam ?apek 40 43. Ev?enie Brentegani 39 45. Tereza Janovská 15 65. To znamená, ?e Terez?iny vysledky byly lep?í ne? vysledky 6 733 zú?astněnych ?ák?. Vysledky 5 ?ák? ukazují na vyrovnanou úroveň jejich p?ipravenosti (40 - 45 b). Zvlá?tní ocenění získává Marek Pu?ejdl, ktery se umístil v první polovině soutě?ících finálového kola. Ke krásnym vysledk?m v?ech ?ák? blahop?ejeme. Mgr. Machartová Krajsky p?ebor ?kol v orienta?ním běhu Ve st?edu 4. 5. 2016 se vypravili ?áci na?í ?koly na krajsky p?ebor v orienta?ním běhu. Závod se konal v Písku na Fleka?kách v krásném prost?edí píseckych hor. I p?es zimu a dé?? se akce zú?astnilo p?es 80 závodník?. Na?e ?kola byla v této soutě?i nová?kem, ale i tak jsme byli vidět. V nejobsazeněj?ích kategoriích D9 a H9 (dívky a chlapci 8.-9. ro?ník) obsadili Diana ?tráchalová a Josef Kiselica shodně krásné 3. místo. Závod jsme si i za ?patného po?así u?ili, obohatili jsme se o nové zku?enosti a tě?íme se na dal?í úspě?né ro?níky. Mgr. Jandová Vytvarná soutě? ?áci 5., 6. a 7. ro?ník? se v rámci estetické a vytvarné vychovy zú?astnili vytvarné soutě?e na téma D?ungle na Madagaskaru. 20 vykres? bylo oceněno a vystaveno v prostorách Francouzské aliance, která soutě? po?ádala. Nejúspě?něj?í byla ?ákyně 6.C Elizabeth Garabiková (2. místo), na 3. pozici se umístily ?ákyně 7.A Klára Lengálová a Zuzana ?ermáková. V?em zú?astněnym a oceněnym ?ák?m děkujeme za vzornou reprezentaci na?í ?koly a p?ejeme mnoho úspěch? v dal?ích soutě?ích. Fotogalerie Mgr. Klára Bumbová, Mgr. Veronika Nejedlá, Mgr. Petra Beránková ?tafetovy běh V útery 26. 4. 2016 se ?áci prvního stupně zú?astnili okresního kola ve ?tafetovém běhu. Soutě?ilo se ve dvou kategoriích a dvou disciplínách. Nejprve proběhla ?tafeta 8 x 100 metr?, kde na?e mald?í dru?stvo (1.-3. t?ída) obsadilo 1. místo a star?í dru?stvo (4.-5. t?ída) 2. místo. Následně se dru?stva promíchala tak, ?e v ka?dém byli 4 mlad?í a 4 star?í závodníci. V takto promíchanych sestavách se bě?ela ?tafeta 8 x 200 metr?. Tento závod rozhdl o kone?ném po?adí ?kol a na?em postupu do krajského kola z prvního místa! V?em závodník?m děkujeme za vzornou reprezentaci ?koly. Kubatovsky MasterChef Ve dnech 18. a 19. dubna 2016 proběhla na ?kole oblíbená kucha?ská soutě? Kubatovsky MasterChef. Zvolené téma pro leto?ní rok znělo: pokrmy z r?znych zemí, téma si ?áci odhlasovali p?i sch?zce dětského parlamentu. Ka?dá t?ída si vylosovala jednu z těchto zemí: Německo, Indie, Ma?arsko, Polsko, ?ína, ?esko, Japonsko, Velká Británie, ?panělsko, Rusko, Itálie, Thajsko, Novy Zéland, Mexiko, Francie. Zvlá?? soutě?ili ?áci prvního a druhého stupně. ú?astníci p?ípravu nepodcenili, uva?ili typické jídlo dané země, oblékli se podle tradic a podali informace o daném pokrmu. P?ipravené pokrmy hodnotila porota slo?ená z u?itel? a zástupc? dětského parlamentu. Hodnotil se vzhled, ?asová náro?nost, chu?, splnění tématu a prezentace pokrmu. Rozhodnout o vítězi bylo velice tě?ké. Bodové hodnocení bylo velmi těsné. Na prvním místě se za první stupeň umístila t?ída 4.B, která si vylosovala ?ínu. Na druhém místě t?ída 4.C, ?esko, a na t?etím místě t?ída 5.B s typickou anglickou snídaní. Z druhého stupně zvítězila t?ída 7.A, která va?ila pokrm z Nového Zélandu. Na druhém místě t?ída 8.A s francouzskou kuchyní. T?etí místa byly dvě, a to 6.C s thajskou a 6.A s ruskou kuchyní. V?em ú?astník?m pat?í velky dík, v?echny p?ipravené pokrmy byly vynikající, velmi pěkně p?ipravené a porota se dozvěděla spoustu zajímavych informací o danych zemích. Vysledky Fotogalerie Ukli?me ?esko V tydnu od 11. 4. do 15. 4. 2016 se na?e ?kola zapojila do dobrovolnické úklidové akce Ukli?me svět, ukli?me ?esko, která proběhla na území celé ?R. V hodinách pracovní vychovy si ?áci p?ipomněli, jak správně t?ídit odpad, jak nakládat s nebezpe?nym odpadem, jaká pravidla dodr?ovat p?i sběru odpadk?, a také shlédli videa o ?ernych skládkách. Po úvodní ?ásti se ?áci pustili do úklidu ?kolní zahrady a okolí ?koly. úklidové akce se zú?astnilo 96 ?ák?, za cely tyden jsme nasbírali 180 kg odpadu, jeho? odvoz zajistila firma A.S.A. Celá akce se vyda?ila, po?así nám p?álo. ?ák?m děkujeme za velké nasazení p?i úklidu! Fotogalerie Konverza?ní soutě? v angli?tině Eurogym 2016 Vynikajícího úspěchu dosáhl ?ák 9.A Jan Mě??an. Po vítězství v okresním kole konverza?ní soutě?e v angli?tině se umístil na 2. místě v krajském kole a jen těsně mu unikl postup do úst?edního kola. Honzovi blahop?ejeme! 8. dubna 2016 se ?áci 6. ro?níku zú?astnili na Náměstí P?emysla Otakara II. sportovní akce Eurogym 2016. Foto Video Okresní kolo soutě?e OVOV Jak u? je několikaletou tadicí, i letos uvítala p?da na?í ?koly okresní finále populárního sportovního klání ?ák? základních ?kol OVOV. Ve ?tvrtek 14. dubna 2016 se utkalo více ne? 160 ?ák? z 10 ?kol v pěti disciplínách, mezi které pat?il nap?. trojskok, hod medicimbalem a finálové disciplíny, běh na 1000 m nebo dribling, podle volby ka?dého sportovce. Dru?stvo na?í ?koly ve slo?ení T. Br??ková, N. Johnová, K. Nevludová, T. Kociánová, O. Novák, J. Krej?í, J. Vítovec a T. D?evikovsky opět potvrdilo favorita soutě?e a suverénně zvítězilo p?ed st?íbrnou Z? Máj I. Stupně vítěz? doplnilo t?etím místem gymnázium J. V. Jirsíka. První dvě dru?stva postupují do krajského kola, které se bude konat 26. května 2016 v ?eskych Budějovicích. Kromě dru?stva do krajského kola postoupili i jednotlivci, jmenovitě A. Trnková, B. Soukupová, A. ?á?ková a Z. Pu?ejdlová v kategorii dívek a D. Bago, A. ?varc a J. ?ebest v kategorii chlapc?. V?em na?i reprezentatn?m gratulujeme a budeme dr?et palce na krajském kole. Podrobné vysledky: Dru?stva Dívky Chlapci Fotogalerie Oficiální stránky ?eskobudějovického okresního kola OVOV St?edo?kolská liga v ultimate frisbee V leto?ním roce se st?edo?kolská liga poprvé otev?ela také pro 2. stupeň základních ?kol. Jedno z kvalifika?ních kol proběhlo v útery 12. 4. 2016 v ?eskych Budějovicích, za ú?asti na?í ?koly. M??eme se pova?ovat za pr?kopníky tohoto sportu na základních ?kolách, proto?e jsme byli jediná p?ihlá?ená základní ?kola. Ale ani to nás neodradilo a v tě?ké konkurenci zku?enych hrá?? ze st?edních ?kol, jsme obsadili 7. místo z osmi ú?astník?. V?em hrá??m pat?í velká gratulace! ?esko se hybe na ?kolách plnych zdraví V neděli 3. 4. 2016 se ?ákyně na?í ?koly Lucie Votavová, Michaela Bílková, Eli?ka Sykorová, Dominika Oborilová, Lucie Kube?ová, Barbora Scheicherová a Veronika Hrouzková zú?astnily postupového kola tane?ní soutě?e s názvem ?esko se hybe. Děv?ata dokázala, ?e hybat se opravdu umí a v konkurenci tane?ních center, se jim povedlo postoupit do republikového finále, které se uskute?ní 3. 6. 2016. Děv?at?m děkujeme za vzornou reprezentaci ?koly a tě?íme se na dal?í úspěchy. Matematické úspěchy na?ich pá?ák? Logická olympiáda – úspě?ní ?e?itelé okresního kola: M.Pu?ejdl /4.místo/, T.Bartíková a T.Hejlová SPEEDMAT - diplom za vynikající vykon získali: V.Pe?ta, M.Pu?ejdl, K.Bittová, E.Sahanová a T.Bartíková Matematická olympiáda – úspě?né ?e?itelky okresního kola: T Bartíková a I.Zábranská Pythagoriáda - úspě?ní ?e?itelé okresního kola: M.Pu?ejdl, T.Bartíková, D.Soukal, T.Hejlová, V.Pe?ta, D.Bago, M.Nejedly, ?.Schandl a I.Zábranská PANGEA – do finálového kola mezinárodní matematické soutě?e, které se koná 6.5. v Praze, postupují: M.Pu?ejd, A ?apek, V.Fi?er, K.Zeman, K.Bittová, T.Janovská a E. Brentegani Budeme dr?et pale?ky! Za t?ídní u?itelky 5.t?íd Mgr. Machartová BíLé VRáNY Bílé vrány byl název leto?ního mediálního a environmentálního projektu, ve kterém pracovaly smí?ené tymy ?ák? 4. a 8. t?íd pod vedením patron?. Jejich úkolem bylo nalézt ve ?kole málo vyu?ívaná místa, navrhnout jejich lep?í vyu?ití pro ?áky a své návrhy zrealizovat. Ve st?edu 23. b?ezna 2016 ve ?kolní tělocvi?ně prezentovaly děti pr?běh a vysledky své práce. Nápaditost a provedení hodnotily děti ze 3., 5., 6. a 7. t?íd. Vítězem hlasování o nejzajímavěj?í nápad se stala skupina paní u?itelky ?pa?kové s jejich Kaktusolandem. O vítězství v anketě o neju?ite?něj?í vylep?ení se dělí tymy paní u?itelky ?í?kové s odpo?inkovou Chill Zone a paní u?itelky Vajglové s Chytrymi schody. Nejlep?í prezentaci p?edvedli svě?enci paní u?itelky ?á?kové, kte?í se postarali o zahradní nábytek pro Oázu klidu v atriu. Nejvíce bod? celkem získali za Relaxa?ní zónu na ?kolní zahradě ?áci pod vedením pana u?itele Kuvika. Děkujeme v?em patron?m a jejich tym?m za zajímavé nápady i odvedenou práci a ?ák?m 9.B za pomoc p?i organizaci projektového dne. Mgr. Milu?e Malechová Zimní ?kola v p?írodě 4.B a 5.A Ve dnech 7. - 11. 3. 2016 se uskute?nila zimní ?kola v p?írodě s vyukou ly?ování pro ?áky 4.B a 5.A na Novych Hutích. První den jsme trénovali na Hutích, dal?í dny nás skibus vozil na Zadov na Kobylu. V?ech 47 dětí si u?ilo ly?ování, bobování, stavění iglú a sněhulák?... V?ichni jsme se vrátili zdraví, unavení ale spokojení :-) Mgr. Alena Machartová & Mgr. Lucie Vajglová Fotogalerie Soutě? o cenu Jaroslava Kerlese Děti z logopedické t?ídy ?těňata z M? 2 se zú?astnily 2. ro?níku soutě?e o Cenu Jaroslava Kerlese a v kategorii Kolektivní práce obsadily 1. místo s vytvarnym dílem, které nazvaly "?eskobudějovicky stroj ?asu". Gratulujeme. Více o soutě?i Fotogalerie Jiho?esky pětiboj v?estrannosti Ji? poněkolikáté na?e ?kola po?ádala krajské finále sportovní soutě?e Jiho?esky pětiboj v?estrannosti, zkrácené halové formy známé soutě?e OVOV. Na startu se se?lo 29 dru?stev reprezentujících 27 ?kol ze v?ech okres? Jiho?eského kraje. Dru?stvo na?í ?koly pat?ilo k favorit?m soutě?e. Tuto pověst na?i ?áci potvrdili, kdy? získali prvenství hned ve ?ty?ech kategoriích jednotlivc? a dal?í dvě umístění na stupních vítěz? a jako dru?stvo zvítězili s náskokem témě? dvou tisíc bod?. ?lenové vítězného dru?stva: Tereza Faktorová Jan Vítovec Tereza Kociánová Petr Bahensky Denisa Ma?íková Tomá? D?evikovsky Adéla ?á?ková Martin Faktor Po?adí dru?tev: 1. Z? Kubatova 1, ?.B. 21 842 b. 2. Z? Tábor, Zborovská 19 857 b. 3. Z? Kaplice, ?kolní 19 186 b. Kompletní vysledky dru?stev Jednotlivci: Adéla ?á?ková 1. místo dívky 2005 Tereza Kociánová 1. místo dívky 2004 Daniel Bago 1. místo chlapci 2004 Tomá? D?evikovsky 1. místo chlapci 2003 Jan Vítovec 2. místo chlapci 2002 Filip Karásek 3. místo chlapci 2005 Kompletní vysledky jednotlivc? FOTOGALERIE V?em na?im sportovc?m gratulujeme a děkujeme za vybornou reprezentaci ?koly! Kde se skryvá matematika ?áci 6. ro?níku na?í ?koly se dne 4. prosince zú?astnili p?edná?kového dne na Ekonomické fakultě Jiho?eské univerzity s názvem ?Kde se skryvá matematika“. Snahou bylo ukázat, ?e matematika zahrnuje vět?inu obor? od bankovnictví a? po medicínu. ?áci vyslechli p?edná?ku o flexagonech, kde se 2 flexagony nau?ili skládat z papíru, poté následovala p?edná?ka o za?ízení XBOX KINECT, které je sice vyvinuto ke hraní her, ale uplatnění má nap?. i v medicíně. Poslední ?ástí byla p?edná?ka o kalendá?ích a jejich vyvoji. ?áci si zde vyzkou?eli ur?ovat pomocí vzorce, ktery den v tydnu pat?í k jakému datu. Mohli si tedy vypo?ítat, ktery den v tydnu se narodili. P?edná?ky ukázaly ?ák?m dal?í vyu?ití matematiky v r?znych oblastech lidského ?ivota. Mgr. Jan Kuvik Více o p?edná?ce Od adventu do Vánoc ?Od adventu do Vánoc“ bylo nazváno leto?ní setkání rodi??, u?itel? a ?ák? v prostorách ?koly. Nad kelímky pun?e a sladkymi dobrotami jsme se se?li ve ?tvrtek 3. prosince odpoledne, abychom si u?ili p?edváno?ní atmosféry, kterou vykouzlili ?áci se svymi u?iteli. Na stáncích p?edvedli své vytvory, v tv?r?ích dílnách si mohl ka?dy vyzkou?et vyrobu drobnych dekorací. Advent na?ich p?edk? p?ipomnělo milé vystoupení ?ák? 4.A pod vedením paní u?itelky Lafatové. Dom? jsme se rozcházeli s p?áním poklidnych Vánoc a hodně ?těstí v novém roce. Mgr. Milu?e Malechová Fotogalerie Turnaj ve florbale Dne 23. 11. 2015 se vyběr ?ák? z 5.t?íd zú?astnil florbalového Think.Blue.Cupu. pro 1. stupeň základních ?kol. Okresního kola se zú?astnilo 7 dru?stev z 8 p?ihlá?enych. Na?e ?kola vyhrála v?echny zápasy bez ztráty bodu a tak i cely turnaj /základní skupinu, semifinále a finále/. Ná? golman Matěj Brabenec za 5 zápas? obdr?el pouze 3 góly. Nejlep?ím st?elcem byl Vojtěch Fi?er. V?ichni hrá?i se zaslou?ili o vyhru celého tymu, dali více ne? 20 gól?, hráli fér-play, s plnym nasazením a p?edev?ím hráli jako tym. Navíc Eliá? Pranevsky získal 3. místo ve st?elbě na plakátového golmana. Kluci postupují do krajského kola, které se bude konat v polovině prosince ve sportovní hale.Gratulujeme a budeme dr?et v?echny pale?ky. Mgr. Alena Machartová Foto z turnaje P?espolní běh V zá?í se dru?stvo chlapc? a dívek z na?í ?koly zú?astnilo okresního kola v p?espolním běhu. Kubatovka se p?ihlásila na tento závod po del?í odmlce, ale ani tak se na d?ívěj?í úspěchy nezapomnělo a ná? p?íchod vzbudil u vět?iny závodník? i kantor? obavy. Jak se posléze ukázalo, byly oprávněné. Na?i ?áci vybojovali v obou kategoriích první místo a postup do krajského kola. V jednotlivcích zazá?ili hlavně chlapci, jejich? dru?stvo p?edvedlo velmi vyrovnany vykon, kdy? se umístilo v?ech ?est bě?c? na prvním a? sedmém místě. Klání pokra?ovalo krajskym kolem 7. 10. 2015 v Jind?ichově Hradci. Kromě silnych soupe??, museli na?i závodníci bojovat jak s velmi náro?nym terénem, tak s nep?ízní po?así. Ale nic je neodradilo a p?edvedli velmi solidní vykony. Chlapci se umístili na krásném ?tvrtém místě. Za vyzdvihnutí stojí vykony Petra Bahenského, ktery v jednotlivcích vyhrál svoji kategorii a Radka Kofroně, ktery obsadil páté místo. Dívky doběhly na pěkném ?estém místě a velkou gratulaci si zaslou?í Natálie Johnová, je? doběhla na ?tvrtém místě a Tereza Kociánová se svym pátym místem. Mgr. Kate?ina Jandová Foto z p?espolního běhu Dopravní soutě? pro I. stupeň Ve st?edu 14. 10. 2015 se ?est ?ák? z prvního stupně zú?astnilo dopravní soutě?e, po?ádané BESIPem a městem ?eské Budějovice. Na akci dorazilo 126 ?ák? z 21 ?kol, kte?í se sna?ili p?edvést, co doká?í v disciplínách: pravidla silni?ního provozu, první pomoc, jízda na dopravním h?i?ti a jízda zru?nosti. Soutě? byla velmi náro?ná a to zejména pro mlad?í děti, proto?e od nich bylo vy?adováno témě? nep?etr?ité soust?edění. V?ichni si v?ak poradili ukázkově a nakonec z toho bylo krásné 10. místo! K velkému úspěchu dru?stva p?ispěla svym vykonem p?edev?ím Tereza Svobodová, která se ziskem pouhych dvanácti trestnych bod? dostala na 2. místo v jednotlivcích. V?em zú?astněnym pat?í velky dík a gratulace. Dru?stvo tvo?ili: Tereza Svobodová, Adam Jankovsky, Tomá? Nosek, Ema Pátá, Jan K?í? a Karolína Ruso. Foto ze soutě?e. ? úvodní stránka ? U?itelé a pracovníci ? Volitelné p?edměty ? ?kolní dru?ina ? Mate?ská ?kola ? ?kolní jídelna ? ?kolní psycholog ? Metodik prevence ? Vychovny poradce ? Plavaní ? Basketbal ? Aerobic ? Atletika ? ?kola na mapě ? Historie ?koly ? Virtuální prohlídka ?koly ? Fotogalerie ? ?kolská rada ? Organizace ?k. roku ? ?kolní pot?eby ? DUMky ? Informace, dokumenty ? P?ijímací ?ízení na S? ? Schránka d?věry ? Ve?ejné zakázky Poslední aktualizace 22.6.2016 Základní ?kola a Mate?ská ?kola, Kubatova 1, ?eské Budějovice, 370 04 Tel: +420 387 318 864, Tel |M?|: +420 387 200 116, GSM: +420 601 588 047, Fax: +420 387 318 856, E-mail:

zskucb.cz Whois

% (c) 2006-2016 CZ.NIC, z.s.p.o.
%
% Intended use of supplied data and information
%
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
%
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
%
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
%
%
% Whoisd Server Version: 3.10.0
% Timestamp: Fri Jun 03 06:02:22 2016
domain:  zskucb.cz
registrant: SB:ZSKUCB
nsset:  NSS:POHODA:1
registrar: REG-INTERNET-CZ
registered: 16.02.2000 11:51:00
changed:  23.10.2009 15:41:49
expire:  15.02.2017
contact:  SB:ZSKUCB
org:   Základní ?kola a Mate?ská ?kola, Kubatova 1, ?eské Budějovice
name:   Základní ?kola a Mate?ská ?kola, Kubatova 1, ?eské Budějovice
address:  Kubatova 1
address:  Ceske Budejovice
address:  37004
address:  CZ
e-mail:  info@zskucb.cz
registrar: REG-GENREG
created:  10.08.2001 22:13:00
changed:  27.06.2014 10:51:06
nsset:  NSS:POHODA:1
nserver:  ns.pohoda.com
nserver:  ns2.pohoda.com
tech-c:  LUDEK
tech-c:  KALIC
tech-c:  BIVOJ
tech-c:  MS268-RIPE
registrar: REG-INTERNET-CZ
created:  01.10.2007 02:00:00
changed:  22.11.2013 09:19:15
contact:  LUDEK
org:   POHODA-SERVIS, s.r.o.
name:   Ludek Kluger
address:  Vrbenska 29
address:  Ceske Budejovice
address:  370 06
address:  CZ
phone:  +420.387412417
fax-no:  +420.387412417
e-mail:  domeny@pohoda.com
registrar: REG-INTERNET-CZ
created:  10.08.2001 22:13:00
changed:  22.11.2013 09:19:15
contact:  KALIC
name:   Vladimir Kalivoda
address:  Cernokostelecka 1623
address:  Ricany
address:  251 01
address:  CZ
phone:  +420 323621486
fax-no:  +420 323621201
e-mail:  vladimir@kalivoda.cz
registrar: REG-INTERNET-CZ
created:  10.08.2001 22:13:00
contact:  BIVOJ
org:   POHODA-SERVIS, s.r.o.
name:   Marek Barton
address:  Vrbenska 29
address:  Ceske Budejovice
address:  370 06
address:  CZ
registrar: REG-MOJEID
created:  10.08.2001 22:13:00
changed:  23.08.2011 09:53:32
contact:  MS268-RIPE
org:   POHODA-SERVIS, s.r.o.
name:   Martin Stejskal
address:  Vrbenska 29
address:  Ceske Budejovice
address:  370 06
address:  CZ
phone:  +420.387412417
fax-no:  +420.387412417
e-mail:  domeny@pohoda.com
registrar: REG-INTERNET-CZ
created:  10.08.2001 22:13:00
changed:  11.02.2008 15:09:3